STONE&TILE 제이드
HOME > 고객지원 > Q&A
   
 
 
작성일 : 19-12-03 18:59
[SW] 비세르 “마리나 한테 오도이 잃기 싫으면 사리한테 기용하라고 말했음”
 글쓴이 : 배성호
조회 : 6  
<img width="620" height="413" style="margin-bottom:2px;" class="auto_insert" src="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20191024/340354/128831069/2313487434/82c14ea69be04103937cc7c373d1c5d6.jpeg" alt="[SW] 비세르 “마리나 한테 오도이 잃기 싫으면 사리한테 기용하라고 말했음”" title="">
<p id="pi_460885490" class="pi__460885490">첼시의 스카우트 고문인 비세르는</p><p><div><br id="pi__460885490" class="pi__460885490"></div><div>“나는 어린 선수들이 좋아요, 램파드가 현재 6~7 명정도 기용하고 있으며 그게 바로 미래에요”</div><div><br></div><div>“라잇백인 리스 제임스, 동 나이대와 다르죠. 그리고 오도이, 오오오오우, 사실 계약서에 서명 안하려 했어요”</div><div><br></div><div><b>“나는 첼시에게 말했죠, 절대 오도이 잃지 말것, 그는 새로운 아자르가 될것이다. 하지만 마리나는 ‘서명을 안해’라고 대답했어요.”</b></div><div><b><br></b></div><div><b>“이유가 뭐겠어요? 사리가 기용을 안하니까죠. 그래서 사리에게 그를 기용하라는 지시가 내려왔어요, 그리고는 최고의 선수가 되었죠. 이제는 4년 계약에 서명했자나요”</b></div><div><br></div><div>“원래 공격수인 타미 아브라함도 방출 대상이었어요”</div><div><br></div><div>“근데 이제 첼시 공격진을 이끌자나요. 원래 뭔가 부족했던 선수지만 더 성장하고 있어요”</div><div><br></div><div>“193 cm 장신에 기술적으로 좋으며 패스, 득점, 스피드 모두 갖고 있어요. 그리고 지금 누가 뛰죠? 바추아이? 놉, 지루? 놉, 바로 타미죠”</div><div><br></div><div>“램파드는 선수 시절에 내 동생 같았어요. 테리와 함께요”</div><div><br></div><div>“램파드는 특별한 선수에요. 과묵하지만 리더쉽이 있죠. 그는 축구를 잘 읽어요. 더비 시절에도 지켜봤거든요”</div><div><br></div><div>“경기를 보고 마리나한테 보고서에 ‘환상적인 축구, 더비는 플레이 오프 승격 결승전에서 빌라에게 패배’라고 올렸죠”</div><div><br></div><div>“첼시 아카데미 코치들은 세계 최고 유스 코치들이에요. 램파드가 더비로 몇명 데리고 갔죠. 이제 첼시에 복귀했고 전부다 아는 선수들과 함께 해요. 완벽한 조합이죠. 램파드 종신!”</div><div><br></div><div><a href="http://sportwitness.co.uk/chelsea-advisor-writing-marina-sarri-told-pick-almost-selling-new-stars/">http://sportwitness.co.uk/chelsea-advisor-writing-marina-sarri-told-pick-almost-selling-new-stars/</a><br></div>  <div style="float: left; height: 1px overflow: hidden;"><br><br><div style="width:100%;height:1px;font-size:0.1em;line-height:0.1em;opacity:0;filter:alpha(opacity=0);-moz-opacity:0;-khtml-opacity:0">
<a href="http://emodelhouse025.bounyang.net/" target="_blank">여의대방 트리미엄시티</a><br />
<a href="http://emodelhouse026.bounyang.net/" target="_blank">여의도 노블루체</a><br />
<a href="http://emodelhouse026.bounyang.net/" target="_blank">여의도 노블루체 91</a><br />
<a href="http://emodelhouse027.bounyang.net/" target="_blank">오남 서희스타힐스</a><br />
<a href="http://emodelhouse028.bounyang.net/" target="_blank">오남신도시 서희스타힐스</a><br />
<a href="http://emodelhouse029.bounyang.net/" target="_blank">광흥창역 대원칸타빌</a><br />
<a href="http://emodelhouse029.bounyang.net/" target="_blank">광흥창역</a><br />
<a href="http://emodelhouse029.bounyang.net/" target="_blank">대원칸타빌</a><br />
<a href="http://emodelhouse031.bounyang.net/" target="_blank">e편한세상 일산 어반스카이</a><br />
<a href="http://emodelhouse031.bounyang.net/" target="_blank">어반스카이</a><br />
<a href="http://emodelhouse031.bounyang.net/" target="_blank">이편한세상시티 일산 어반스카이</a><br />
<a href="http://emodelhouse032.bounyang.net/" target="_blank">빌리브파비오 더 까사</a><br />
<a href="http://emodelhouse032.bounyang.net/" target="_blank">빌리브파비오 더 까사 강남</a><br />
<a href="http://emodelhouse032.bounyang.net/" target="_blank">강남 빌리브파비오</a><br />
<a href="http://emodelhouse033.bounyang.net/" target="_blank">원주 더샵 센트럴파크</a><br />
<a href="http://emodelhouse033.bounyang.net/" target="_blank">원주 포스코 더샵</a><br />
<a href="http://emodelhouse033.bounyang.net/" target="_blank">원주 더샵</a><br />
<a href="http://emodelhouse033.bounyang.net/" target="_blank">원주 포스코 더샵 센트럴파크</a><br />
<a href="http://emodelhouse035.bounyang.net/" target="_blank">힐스테이트 과천 중앙</a><br />
<a href="http://emodelhouse035.bounyang.net/" target="_blank">과천 힐스테이트 중앙</a><br />
<a href="http://emodelhouse035.bounyang.net/" target="_blank">힐스테이트 과천</a><br />
<a href="http://ebounyang001.bounyang.net/" target="_blank">범어역 라클라쎄 현대건설</a><br />
<a href="http://ebounyang001.bounyang.net/" target="_blank">범어역 라클라쎄</a><br />
<a href="http://ebounyang001.bounyang.net/" target="_blank">범어역 현대건설 라클라쎄</a><br />
<a href="http://ebounyang001.bounyang.net/" target="_blank">수성 범어 현대 라클라쎄 모델하우스</a><br />
<a href="https://ebounyang000.creatorlink.net/" target="_blank">남판교 동양라파크</a><br />
<a href="https://ebounyang001.creatorlink.net/" target="_blank">덕은지구 슈에뜨가든</a><br />
<a href="https://ebounyang001.creatorlink.net/" target="_blank">슈에뜨가든</a><br />
<a href="https://ebounyang001.creatorlink.net/" target="_blank">고양 덕은지구 슈에뜨가든</a><br />
<a href="https://ebounyang002.creatorlink.net/" target="_blank">다산 판테온스퀘어</a><br />
<a href="https://ebounyang002.creatorlink.net/" target="_blank">판테온스퀘어</a><br />
<a href="https://ebounyang003.creatorlink.net/" target="_blank">선유도역 더블뷰 투웨니퍼스트</a><br />
<a href="https://ebounyang003.creatorlink.net/" target="_blank">밸리</a><br />
<a href="https://ebounyang004.creatorlink.net/" target="_blank">화성우방아이유쉘</a><br />
<a href="https://ebounyang005.creatorlink.net/" target="_blank">힐스테이트 과천 중앙</a><br />
<a href="https://ebounyang005.creatorlink.net/" target="_blank">과천 힐스테이트 중앙</a><br />
<a href="https://ebounyang005.creatorlink.net/" target="_blank">힐스테이트 과천</a><br />
<a href="https://ebounyang006.creatorlink.net/" target="_blank">마석역 쌍용에듀파크</a><br />
<a href="https://ebounyang007.creatorlink.net/" target="_blank">미사강변 스카이폴리스</a><br />
<a href="https://ebounyang011.creatorlink.net/" target="_blank">선유도역 더블뷰 투웨니퍼스트</a><br />
<a href="https://ebounyang012.creatorlink.net/" target="_blank">화성우방아이유쉘</a><br />
<a href="https://ebounyang013.creatorlink.net/" target="_blank">화성 우방 아이유셀 메가시티</a><br />
<a href="https://ebounyang013.creatorlink.net/" target="_blank">화성우방아이유쉘메가시티2단지</a><br />
<a href="http://ebounyang015.creatorlink.net/" target="_blank">가양역 데시앙 플렉스</a><br />
<a href="http://ebounyang020.creatorlink.net/" target="_blank">과천 힐스테이트 중앙</a><br />
<a href="http://ebounyang020.creatorlink.net/" target="_blank">힐스테이트 과천 중앙</a><br />
<a href="http://ebounyang020.creatorlink.net/" target="_blank">과천 힐스테이트</a><br />
<a href="https://ebounyang023.creatorlink.net/" target="_blank">구리 한양립스</a><br />
<a href="https://ebounyang032.creatorlink.net/" target="_blank">용인양지서해그랑블</a><br />
<a href="https://ebounyang032.creatorlink.net/" target="_blank">서해그랑블</a><br />
<a href="https://ebounyang032.creatorlink.net/" target="_blank">용인양지</a><br />
<a href="http://ebounyang041.creatorlink.net/" target="_blank">건대 자이엘라</a><br />
<a href="http://ebounyang041.creatorlink.net/" target="_blank">건대</a><br />
<a href="http://ebounyang041.creatorlink.net/" target="_blank">자이엘라</a><br />
<a href="http://ebounyang041.creatorlink.net/" target="_blank">건대입구역 자이엘라</a><br />
<a href="https://ebounyang053.creatorlink.net/" target="_blank">주안 더퍼스트시티</a><br />
<a href="https://ebounyang053.creatorlink.net/" target="_blank">더퍼스트시티 주안</a><br />
<a href="http://ebounyang054.creatorlink.net/" target="_blank">주안 더퍼스트시티</a><br />
<a href="http://ebounyang054.creatorlink.net/" target="_blank">더퍼스트시티 주안</a><br />
<a href="http://ebounyang054.creatorlink.net/" target="_blank">주안</a><br />
<a href="http://ebounyang056.creatorlink.net/" target="_blank">진접 서희스타힐스</a><br />
<a href="http://ebounyang056.creatorlink.net/" target="_blank">진접</a><br />
<a href="http://ebounyang056.creatorlink.net/" target="_blank">남양주 서희스타힐스</a><br />
<a href="http://ebounyang056.creatorlink.net/" target="_blank">남양주 부평2지구 서희스타힐스</a><br />
<a href="http://ebounyang057.creatorlink.net/" target="_blank">분당 봉안당홈</a><br />
<a href="http://ebounyang057.creatorlink.net/" target="_blank">분당 납골당</a><br />
<a href="http://ebounyang057.creatorlink.net/" target="_blank">납골당</a><br />
<a href="http://ebounyang057.creatorlink.net/" target="_blank">가족납골묘</a><br />
<a href="https://ebounyang060.creatorlink.net/" target="_blank">송파 금호어울림</a><br />
<a href="https://ebounyang061.creatorlink.net/" target="_blank">목동 스카이하임</a><br />
<a href="https://ebounyang061.creatorlink.net/" target="_blank">오목교역 스카이하임</a><br />
<a href="http://ebounyang062.creatorlink.net/" target="_blank">주안 더퍼스트시티</a><br />
<a href="http://ebounyang062.creatorlink.net/" target="_blank">주안</a><br />
<a href="http://ebounyang062.creatorlink.net/" target="_blank">모델하우스</a><br />
<a href="http://ebounyang062.creatorlink.net/" target="_blank">분양가</a><br />
<a href="http://ebounyang063.creatorlink.net/" target="_blank">검단 대광로제비앙</a><br />
<a href="http://ebounyang063.creatorlink.net/" target="_blank">검단신도시 대광로제비앙</a><br />
<a href="http://ebounyang063.creatorlink.net/" target="_blank">인천 검단 대광로제비앙</a><br />
<a href="http://ebounyang063.creatorlink.net/" target="_blank">검단 대방노블랜드 1차</a><br />
<a href="http://ebounyang064.creatorlink.net/" target="_blank">검단 신도시 대방노블랜드</a><br />
<a href="http://ebounyang064.creatorlink.net/" target="_blank">검단 대광로제비앙</a><br />
<a href="http://ebounyang064.creatorlink.net/" target="_blank">검단신도시 대광로제비앙</a><br />
<a href="http://ebounyang064.creatorlink.net/" target="_blank">인천 검단 대광로제비앙</a><br />
<a href="http://ebounyang065.creatorlink.net/" target="_blank">목동 센트럴파크</a><br />
<a href="http://ebounyang066.creatorlink.net/" target="_blank">한강 DIMC</a><br />
<a href="http://ebounyang066.creatorlink.net/" target="_blank">다산</a><br />
<a href="http://ebounyang066.creatorlink.net/" target="_blank">테라타워</a><br />
<a href="http://ebounyang067.creatorlink.net/" target="_blank">오포 더샵 센트럴포레</a><br />
<a href="http://ebounyang067.creatorlink.net/" target="_blank">센트럴포레</a><br />
<a href="http://ebounyang067.creatorlink.net/" target="_blank">오포 더샵</a><br />
<a href="http://ebounyang067.creatorlink.net/" target="_blank">광주</a><br />
<a href="http://ebounyang069.creatorlink.net/" target="_blank">고양덕은 대방노블랜드</a><br />
<a href="http://ebounyang071.creatorlink.net/" target="_blank">고양덕은지구 슈에뜨가든</a><br />
<a href="http://ebounyang072.creatorlink.net/" target="_blank">건대입구역 자이엘라</a><br />
<a href="http://ebounyang072.creatorlink.net/" target="_blank">자이엘라</a><br />
<a href="http://ebounyang072.creatorlink.net/" target="_blank">건대 자이엘라</a><br />
<a href="http://ebounyang082.creatorlink.net/" target="_blank">동탄 호수공원 그랑파사쥬</a><br />
<a href="https://ebounyang084.creatorlink.net/" target="_blank">광주 오포 더샵</a><br />
<a href="https://ebounyang084.creatorlink.net/" target="_blank">센트럴포레</a><br />
<a href="http://ebounyang086.creatorlink.net/" target="_blank">신사역 멀버리힐스</a><br />
<a href="http://ebounyang087.creatorlink.net/" target="_blank">검단 파라곤 2차</a><br />
<a href="http://ebounyang087.creatorlink.net/" target="_blank">검단신도시 파라곤 2차</a><br />
<a href="http://ebounyang087.creatorlink.net/" target="_blank">모델하우스</a><br />
<a href="http://ebounyang087.creatorlink.net/" target="_blank">분양가</a><br />
<a href="http://ebounyang091.creatorlink.net/" target="_blank">양원지구 동원베네스트</a><br />
<a href="http://ebounyang091.creatorlink.net/" target="_blank">서울</a><br />
<a href="http://ebounyang092.creatorlink.net/" target="_blank">서울 양원지구 동원베네스트</a><br />
<a href="http://ebounyang092.creatorlink.net/" target="_blank">양원지구 동원베네스트</a><br />
<a href="http://ebounyang096.creatorlink.net/" target="_blank">가양역 데시앙플렉스</a><br />
<a href="http://ebounyang098.creatorlink.net/" target="_blank">파라곤</a><br />
<a href="http://ebounyang098.creatorlink.net/" target="_blank">동양파라곤</a><br />
<a href="http://ebounyang102.creatorlink.net/" target="_blank">하남 스타포레</a><br />
<a href="http://ebounyang102.creatorlink.net/" target="_blank">하남 스타포레 2차</a><br />
<a href="http://ebounyang102.creatorlink.net/" target="_blank">하남 스타포레 1차</a><br />
<a href="http://ebunyang003.creatorlink.net/" target="_blank">구리 센트럴파크</a><br />
<a href="http://ebunyang003.creatorlink.net/" target="_blank">구리 인창동 센트럴파크</a><br />
<a href="http://ebunyang004.creatorlink.net/" target="_blank">종로 한라비발디 운종가</a><br />
<a href="http://ebunyang004.creatorlink.net/" target="_blank">종로 한라비발디</a><br />
<a href="http://ebunyang004.creatorlink.net/" target="_blank">운종가</a><br />
<a href="http://ebunyang005.creatorlink.net/" target="_blank">원주 더샵 센트럴파크</a><br />
<a href="http://ebunyang005.creatorlink.net/" target="_blank">원주 포스코 더샵</a><br />
<a href="http://ebunyang005.creatorlink.net/" target="_blank">센트럴파크</a><br />
<a href="http://ebunyang005.creatorlink.net/" target="_blank">원주 포스코더샵 센트럴파크</a><br />
<a href="http://ebunyang006.creatorlink.net/" target="_blank">양주옥정대방노블랜드</a><br />
<a href="http://ebunyang006.creatorlink.net/" target="_blank">양주 옥정 대방노블랜드2차</a><br />
<a href="http://ebunyang007.creatorlink.net/" target="_blank">관악 파크뷰</a><br />
<a href="http://ebunyang007.creatorlink.net/" target="_blank">관악 파크로얄</a><br />
<a href="http://ebunyang007.creatorlink.net/" target="_blank">관악 파크뷰 대표홈페이지</a><br />
<a href="http://ebunyang007.creatorlink.net/" target="_blank">관악 파크뷰 모델하우스</a><br />
<a href="http://ebunyang009.creatorlink.net/" target="_blank">천호역 아스하임</a><br />
<a href="http://ebunyang013.creatorlink.net/" target="_blank">남산 센트럴뷰</a><br />
<a href="http://ebunyang014.creatorlink.net/" target="_blank">검단 예미지</a><br />
<a href="http://ebunyang014.creatorlink.net/" target="_blank">검단 신도시 예미지</a><br />
<a href="http://ebunyang014.creatorlink.net/" target="_blank">트리플에듀</a><br />
<a href="http://ebunyang015.creatorlink.net/" target="_blank">운정 아르젠</a><br />
<a href="http://ebunyang015.creatorlink.net/" target="_blank">운정신도시</a><br />
<a href="http://ebunyang019.creatorlink.net/" target="_blank">광교컨벤션꿈에그린</a><br />
<a href="http://ebunyang019.creatorlink.net/" target="_blank">상가</a><br />
<a href="http://ebunyang019.creatorlink.net/" target="_blank">꿈에그린</a><br />
<a href="http://ebunyang019.creatorlink.net/" target="_blank">한화</a><br />
<a href="http://ebunyang020.creatorlink.net/" target="_blank">이편한세상 평내</a><br />
<a href="http://ebunyang020.creatorlink.net/" target="_blank">e편한세상</a><br />
<a href="http://ebunyang020.creatorlink.net/" target="_blank">평내동</a><br />
<a href="http://ebunyang020.creatorlink.net/" target="_blank">이편한세상</a><br />
<a href="http://ebunyang021.creatorlink.net/" target="_blank">신천안 한성 필하우스</a><br />
<a href="http://ebunyang021.creatorlink.net/" target="_blank">신천안 한성 필하우스 에듀타운</a><br />
<a href="http://ebunyang023.creatorlink.net/" target="_blank">퇴계원 대우 이안</a><br />
<a href="http://ebunyang024.creatorlink.net/" target="_blank">은평 대우이안</a><br />
<a href="http://ebunyang024.creatorlink.net/" target="_blank">은평 대우이안 듀플렉스</a><br />
<a href="http://ebunyang025.creatorlink.net/" target="_blank">동탄 현대 시티몰</a><br />
<a href="http://ebunyang025.creatorlink.net/" target="_blank">현대백화점</a><br />
<a href="http://ebunyang026.creatorlink.net/" target="_blank">동탄 현대시티몰</a><br />
<a href="http://ebunyang026.creatorlink.net/" target="_blank">현대 시티아울렛 동탄점</a><br />
<a href="http://ebunyang026.creatorlink.net/" target="_blank">시티몰</a><br />
<a href="http://ebunyang027.creatorlink.net/" target="_blank">송파역 라클라쎄</a><br />
<a href="http://ebunyang027.creatorlink.net/" target="_blank">송파 라클라쎄</a><br />
<a href="http://ebunyang027.creatorlink.net/" target="_blank">송파역 롯데 라클라쎄</a><br />
<a href="http://ebunyang027.creatorlink.net/" target="_blank">송파역 롯데건설 라클라쎄</a><br />
<a href="http://ebunyang027.creatorlink.net/" target="_blank">송파 롯데건설 라클라쎄</a><br />
<a href="http://ebunyang028.creatorlink.net/" target="_blank">동탄 실리콘앨리</a><br />
<a href="http://ebunyang028.creatorlink.net/" target="_blank">동탄 실리콘앨리 지식산업센터</a><br />
<a href="http://ebunyang029.creatorlink.net/" target="_blank">힐스테이트 천호역</a><br />
<a href="http://ebunyang029.creatorlink.net/" target="_blank">힐스 에비뉴 천호역 상업시설</a><br />
<a href="http://ebunyang029.creatorlink.net/" target="_blank">힐스테이트 에비뉴 천호역</a><br />
<a href="http://ebunyang030.creatorlink.net/" target="_blank">힐스테이트 송도 더스카이</a><br />
<a href="http://ebunyang030.creatorlink.net/" target="_blank">송도 힐스테이트 더스카이</a><br />
</div></div>

 
   
 


 
sitemap븳씪긽궗